MANITOU MRT 2150 PRIVILEGE PLUS DEMO

Name: Manitou
Model: MRT 2150 Privilege Plus
Engine: Mercedes
Hours: 13
Price: €143,999
Extras: 21 m Reach